Karen

wǒ xiǎng xué zhōng wén

我    想     学   中      文!

wǒ kě yǐ qǐng jiào nǐ,  jiāo wǒ jǐ jù zhōng wén mɑ

我  可 以  请   教  你,  教  我 几 句 中     文   吗?

qǐng wèn xiàn zài jǐ diǎn le

 请    问    现   在 几 点  了?

zhù nǐ shēng rì kuài lè

 祝  你   生   日  快  乐!

shèng dàn jié kuài lè

 圣      诞   节  快  乐!